O Bionic Network

Centrum Transferu Technologii Bionic Network jest jednostką organizacyjną do spraw zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru medycyny i żywienia.

Centrum Transferu Technologii Bionic Network w swojej działalności inspiruje się „Regulaminem zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji” PAN.

Do zakresu działania CTT Bionic Network należy w szczególności:
  1. koordynacja przedsięwzięć mających na celu lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego polskich uczelni, transfer wyników prac naukowych do gospodarki, a także wdrożenie; i komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  2. gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących dóbr intelektualnych mogących stanowi;
  3. przedmiot transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  4. gromadzenie i upowszechnianie danych dotyczących innowacji i transferu wiedzy w Polsce;
  5. inicjowanie współpracy pomiędzy uczelniami i podmiotami gospodarczymi, w zakresie będącym przedmiotem działalności CTT Bionic Network;
  6. obsługa organizacyjna, merytoryczna i formalno-prawna naukowców i badaczy dotycząca działalności wynalazczej, zawierania umów wdrożeniowych, licencyjnych i udostępniania know-how, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki;
  7. podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność innowacyjną, wdrożeniową, badawczą oraz szkoleniową;
  8. promocja i upowszechnianie osiągnięć naukowych polskich naukowców w zakresie nowych technologii, produktów, usług oraz udział w ich wdrażaniu;
  9. szkolenie pracowników i studentów w zakresie zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, ochrony własności intelektualnej;
  10. opracowywanie szczegółowych zasad i wzorów dokumentów, w tym wzorów umów, w zakresie będącym przedmiotem działalności CTT Bionic Network.
Komercjalizacja wyników prac naukowo-badawczych to szereg działań zmierzających do przekształcenia nowoczesnych pomysłów lub wyników prac badawczo-rozwojowych, w gotowe do wejścia na rynek innowacyjne technologie, procesy lub produkty. Komercjalizacja jest bodźcem dostosowywania działalności, w tym także jednostek naukowych, do coraz większych wymogów rzeczywistości gospodarczej. Podstawowym celem tego działania jest transfer wyników badań lub określonej technologii na rynek. Zazwyczaj przedmiotem upowszechniania wiedzy dla biznesu są zgłoszone do opatentowania lub chronione patentami wynalazki, bądź własne know-how.

Kwalifikowanie wiedzy do ochrony to proces, poprzedzony:
1. wnikliwym audytem wiedzy posiadanej, polegający na wyborze rozwiązań podlegających ochronie na gruncie prawa autorskiego, 
2. wskazaniem rozwiązań do ochrony, jako wiedza know-how, 
3. wyborem rozwiązań i oznaczeń, mających podlega ochronie w wyniku procedur przeprowadzonych przed Urzędem Patentowym.


W jednostkach naukowych i uczelniach komercjalizacja wyników badań przybiera najczęściej posta sprzedaży praw do patentu lub patentu, udzielenia licencji do stosowania zgłoszonego do opatentowania lub opatentowanego wynalazku. 

Sfera nauki może wykorzystywać szereg kanałów tzw. pionowego transferu technologii do sektora przedsiębiorstw, w zależności od strategii, zasobów własnej wiedzy i dostępu do instytucji, zajmujących się procesem przekazywania wiedzy.

Centrum Transferu Technologii Bionic Network to właśnie organizacja zajmująca się przekazywaniem wiedzy - ulokowana na styku uczelni i instytutów badawczych. Jej zadanie pomaga w identyfikowaniu i zarządzaniu aktywami intelektualnymi, zwłaszcza poprzez ich ochronę i transfer do przedsiębiorców lub innych instytucji w celu dalszego rozwoju bądź wejścia na rynek.

WSBiP