Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak witryna internetowa funkcjonująca pod nazwą domenową bionic-network.pl:
- zbiera,
- wykorzystuje,
- zabezpiecza.
w ramach witryny informacje dotyczące użytkowników, w tym dane osobowe.
2. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych poprzez niniejszą witrynę. Przeglądanie witryny bez korzystania z jakiekolwiek jego funkcjonalności, ma co do zasady charakter anonimowy.
3. Dane, w tym nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi.
4. Administratorem danych jest Centrum Transferu Technologii Medycznych Bionic Network Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres rejestrowy: ul. E. Orzeszkowej 17 lok. 64, 15-084 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000785971, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy – 120.000,00 zł, w całości wpłacony, posiadająca REGON 383361497, NIP 5423360547 (dalej jako „Administrator”).
5. Dane zbierane są w celu oraz zakresie koniecznym do skontaktowania się z użytkownikiem w zakresie formularza kontaktowego, weryfikacji przesłanych przez niego danych i pomysłów, a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek niezbędny do zawarcia umowy oraz korzystania z funkcjonalności serwisu.
6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści danych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Administratora), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
7. Administrator może zgodnie z prawem ujawnić dane osobowe odnoszące się do użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania. Administrator dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych danych osobowych użytkowników, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji niektórych funkcjonalności serwisu.
8. Administrator niniejszym informuje, że stosuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj: www.bionic-network.pl
9. Użytkownik uznaje i zgadza się, iż:
a) Administrator może przechowywać dane osobowe bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie witryny;
b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach urządzeń końcowych użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania witryny;
c) Administrator może przechowywać lub udostępniać dane osobowe, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych.
10. Witryna kierowana jest do:
a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych;
b) osób prawnych;
c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
d) innych podmiotów gospodarczych.
11. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych. W celu zabezpieczenia witryny przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury witryny - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony danych przesyłanych do lub z witryny przy wykorzystaniu sieci Internet. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stu-procentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z witryny.
12. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa.
13. Użytkowników witryny obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
14. Użytkownik może korzystać z witryny wyłącznie poprzez dostarczony przez Administratora interfejs.

WSBiP